Masz Prawo Wyboru - Wybierz Samochód w swoim stylu i naukę w systemie SPS !

                   .                       .                                

REGULAMIN OŚRODKA

PŁATNOŚCI

 • Podstawowa cena kursu obejmuje 30 h zajęć teoretycznych i 30 h zajęć praktycznych.
 • Koszt obowiązkowego egzaminu wewnętrznego, składającego się z części teoretycznej i praktycznej jest wliczony w cenę i jest 31 h zajęć
 • Koszt powtórkowego egzaminu wewnętrznego wynosi 60zł.
 • Promocji okresowych, czyli wprowadzanych tylko na określony czas, nie łączymy z pozostałymi promocjami.
 • Płatności za kurs dokonywane mogą być w 3 ratach, wg. zasady:
  • Przy zapisie (w terminie uzgodnionym z biurem -  min. 800 zł.
  • Do 10h zajęć praktycznych- 600 zł.
  • Do 20h zajęć praktycznych – reszta kwoty
 • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, płatności powinny być dokonane wg zasad obowiązujących przy tej ofercie
 • Zaktualizowanie Profilu kandydata na Kierowcę, czyli przekazanie do Starostwa informacji o zakończonym przez Kursanta szkoleniu nastąpi w momencie zaliczenia egzaminu wewnętrznego i uregulowaniu zobowiązań wobec Szkoły.
 • Płatności dokonać można gotówką na miejscu ( w biurze lub u instruktora ) lub przelewem na konto
  Nr konta 19 1950 0001 2006 0044 1070 0001
 •  
 • Paragon za wpłaty zostanie wydany najpóźniej do następnych zajęć Kursanta który dokonywał wpłaty.

PRZERWANIE SZKOLENIA

 • Chęć lub konieczność przerwania szkolenia Kursant ma obowiązek zgłosić w biurze. W sytuacji tej (po dokonaniu rozliczeń za zrealizowane zajęcia) Szkoła zwróci do Starostwa Profil Kandydata na Kierowcę i wyda kartę przeprowadzonych zajęć
 • Zgodnie z ustawą o szkoleniu w przypadku kiedy kurs został „ zawieszony przez kursanta” czyli mijają 2 lata od ostatniego wpisu w karcie zajęć, OSK zwraca automatycznie PKK do starostwa oraz poddaje zniszczeniu kartę przeprowadzonych zajęć.

ZMIANA INSTRUKTORA PROWADZĄCEGO

 • Każdy Kursant ma prawo do zmiany instruktora prowadzącego.

 OBOWIĄZKI KURSANTA

 • Kursant jest zobowiązany przepisami do uczestniczenia w 30 h  zajęć teoretycznych i minimum 30 h zajęć praktycznych, oraz zaliczenia egzaminu wewnętrznego
 • Instruktor prowadzący ma prawo w trakcie szkolenia praktycznego zobowiązać Kursanta, który wykazuje ogromne braki w wiedzy teoretycznej, do jej uzupełnienia.
 • Kursant jest zobowiązany przepisami do przynoszenia na każde zajęcia praktyczne karty przeprowadzonych zajęć ( nie ma takiego obowiązku w sytuacji jeśli uzgodni indywidualnie z instruktorem, że ten przechowuje jego kartę). Odtworzenie zagubionej karty kosztuje 50 zł
 • Kursant ma obowiązek uczestniczenia w zajęciach w stanie trzeźwym. W razie wyraźnych podejrzeń, co do bycia w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu przez Kursanta, instruktor ma obowiązek sprawdzenia tego faktu na najbliższym komisariacie

ODWOŁYWANIE JAZD :

 • Odwołać zajęcia praktyczne   można najpóźniej  24 godziny przed umówionym spotkaniem, wliczając w ten okres tylko dni robocze
 • Zajęcia praktyczne odwołać należy u swojego instruktora
 • Zajęcia praktyczne odwołane nieregulaminowo lub nieodwołane i nieodbyte, traktowane będą jako nie przepadające lecz w takiej sytuacji Kursant jest zobowiązany do wpłaty tzw. opłaty postojowej w wysokości 30zł / h nie zrealizowanych zajęć. Opłaty należy dokonać na następnej godzinie szkolenia praktycznego

TERMINY WAŻNOŚCI:

 • Kurs   należy zrealizować, tzn odbyć szkolenie teoretyczne i praktyczne, oraz zaliczyć egzamin wewnętrzny, w terminie do 6 m-cy od dnia zapisu. Jeśli kursant nie jest aktywny ( nie przychodzi na jazdy, na egzaminy, nie odzywa się )  w ciągu 3 miesięcy kurs przestaje być aktywny a środki wpłacone zaliczone są na poczet kosztów poniesionych przez OSK.
 • Zajęcia doszkalające należy zrealizować w terminie 3 m-cy od dnia zakupu.

NADZÓR NAD SZKOLENIEM

 • Nadzór nad szkoleniem sprawuje Starosta właściwy ze względu na adres Ośrodka nauki jazdy.
 • W ramach swoich uprawnień Starosta może wyznaczyć osobę nadzorującą do przeprowadzenia kontroli procesu nauczania, m.in. uczestnicząc w     zajęciach teoretycznych , jak i praktycznych
 • Każdy Kursant uczestniczący w szkoleniu powinien mieć świadomość, że taka kontrola może zostać przeprowadzona również na jego zajęciach

ZWROT KOSZTÓW (rezygnacja, przerwane szkolenie)

 • W momencie rozpoczęcia szkolenia teoretycznego, w przypadku, gdy nie  zrealizowano jeszcze 50% zajęć teoretycznych zwrot kosztów rozlicza się potrącając kwotę 200 zł. Po przeprowadzeniu min 50% wykładów zostanie potrącona kwota 500 zł
  W ramach zwrotu środków, pobrana zostanie kwota 50zł za materiały szkoleniowe wydane dla kursanta.
 • W sytuacji, kiedy Kursant rozpoczął już szkolenie praktyczne, oprócz odliczenia kosztów szkolenia teoretycznego (500 zł) Szkoła odliczy również koszt zrealizowanych przez Kursanta godzin praktycznych, licząc każdą wyjeżdżoną godzinę po 60 zł.
 • Ponadto wymieniona w podpunkcie a sytuacja może zostać rozpatrzona pozytywnie tylko wtedy, jeżeli Kursant zgłosi jej zaistnienie, a tym samym chęć rezygnacji, do 3 miesięcy od daty zapisu na kurs.
 • W przypadku likwidacji jednostki szkoleniowej zwrot wpłaconych i niewykorzystanych kwot zostanie zaliczony na poczet kosztów związanych z likwidacją ośrodka oraz archwizacją dokumentów.
 • Jeśli szczegóły danej akcji promocyjnej lub oferty stanowią inaczej, zwrot kosztów jest możliwy tylko wg zasad obowiązujących przy tej ofercie

 

JAZDY DOSZKALAJĄCE :

 • Zaplanowane jazdy doszkalające powinny być opłacone najpóźniej do momentu ich rozpoczęcia.
 • Opłata za jazdy doszkalające podlega zwrotowi do 3miesięcy od dnia ich wykupienia. Szkoła odlicza wtedy 20% opłaty manipulacyjnej
 • Wykupione jazdy doszkalające należy zrealizować w terminie 3 miesięcy od dnia zakupu